WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. LightInTheBox zarejestrował znaki towarowe, prawa autorskie, patenty i nazwy domen w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych stosownych krajach/regionach. Ponadto LightInTheBox jest jedynym właścicielem wyżej wymienionych praw. Poza tym własność intelektualna zebranch, skonfigurowanych i zmontowanych wszystkich materiałów na tej stronie ("Kompilacja") należy również wyłącznie do LightInTheBox.

Użytkownik nie może używać znaków towarowych, praw autorskich, patentów i nazw domen LightInTheBox ani Kompilacji w żaden sposób, który stanowi afront wobec firmy LightInTheBox lub ją dyskredytuje w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować nieporozumienie lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych. Oprogramowanie używane lub stosowane w tym Serwisie („Oprogramowanie”) jest własnością LightInTheBox i/lub dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja Infnormacji i Oprogramowanie są chronione na mocy stanowych, krajowych i międzynarodowych praw autorskich.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez LightInTheBox. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie mogą być powielane lub rozpowszechniane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody od LightInTheBox. Osoby naruszające powyższe postanowienia będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

Wszystkie informacje i treści związane z pozycjami w Serwisie, w tym między innymi grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, opisy otrzymane od dostawców lub stron trzecich, nie są własnością, nie są produkowane, sprzedawane ani zatwierdzane przez LightInTheBox. Ze względu na ograniczenia techniczne LightInTheBox nie może w pełni zagwarantować, że podane informacje są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów.

O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub w Serwisie, wszystko, co użytkownik przesyła lub publikuje w Serwisie i/lub dostarcza LightInTheBox, w tym między innymi pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, uwagi i komentarze oraz sugestie (zwane dalej łącznie „Przekazywane Informacje i Materiały”) są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując je, zgadza się nieodwołalnie udzielić nieodpłatnie licencji i wszystkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem autorskich praw osobistych, takich jak prawo autorskie) firmie LightInTheBox, natomiast firma LightInTheBox będzie posiadać bezpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedawania, dzierżawienia, przesyłania, adaptowania, tworzenia prac pochodnych na podstawie takich Przekazanych Informacji i Materiałów w dowolny sposób oraz w dowolnej formie, a także do tłumaczenia, modyfikowania, stosowania inżynierii wstecznej, demontażu lub dekompilacji Przekazanych Informacji i Materiałów. Wszystkie Przekazane Informacje i Materiały automatycznie stają się wyłączną własnością LightInTheBox i nie będą podlegać zwrotowi do użytkownika.

Użytkownik gwarantuje, że Informacje i Materiały Przekazane przez niego, w całości lub w części, są wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, a także sporów lub roszczeń osób trzecich. LightInTheBox nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie przez użytkownika praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zabezpieczenia LightInTheBox przed wszelkimi stratami spowodowanymi przez jego niewłaściwe zachowanie w odniesieniu do uwag i komentarzy poczynionych w dowolnym celu.

Oprócz praw mających zastosowanie do wszystkich Przekazanych Informacji i Materiałów, kiedy zamieszczasz komentarze lub recenzje na stronie, udzielasz również LightInTheBox prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w dowolnej recenzji, komentarzu lub innych materiałach, jeśli takie istnieją, w związku z taką recenzję, komentarzem lub innymi materiałami. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych materiałów, które publikuje w tym Serwisie oraz że wykorzystanie recenzji, komentarzy lub innych materiałów użytkownika przez LightInTheBox nie narusza ani nie będzie naruszać praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, lub w inny sposób wprowadzać w błąd LightInTheBox lub osoby trzecie w celu uzyskania bezpodstawnego wzbogacenia. LightInTheBox może, ale nie jest zobowiązany do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Przekazanych Informacji i Materiałów (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

3. POLITYKA DOTYCZĄCA NARUSZEŃ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

LightInTheBox szanuje własność intelektualną, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, projekty i tajemnicę handlową. Jeśli uważasz, że produkty sprzedawane w naszym Serwisie naruszają prawa własności intelektualnej Twoje lub innych osób, możesz dochodzić swoich praw i/lub złożyć skargę zgodnie z procedurami i formatem opisanym w punkcie 4.4 poniżej.

Jeśli wyślesz fałszywe zawiadomienie o naruszeniu, możesz ponieść odpowiedzialność za szkody (w tym koszty obsługi prawnej). W związku z tym, jeśli nie masz pewności, czy materiał narusza prawa, skontaktuj się z prawnikiem przed wysłaniem powiadomienia do LightInTheBox. Oszukańcze lub obelżywe oświadczenia lub inne niewłaściwe wykorzystanie Polityki Własności Intelektualnej LightInTheBox może skutkować zamknięciem konta lub innymi konsekwencjami prawnymi.

4. Jeśli jesteś właścicielem własności intelektualnej i uważasz, że jakikolwiek produkt lub usługa dostępna w naszym Serwisie narusza Twoje prawa własności intelektualnej, możesz wysłać następujące informacje w całości pocztą elektroniczną na adres ipip@lightinthebox.com i jest to najprostszy sposób na przesłanie zawiadomienia o naruszeniu praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zaniedbania lub opóźnienia w związku z jakimikolwiek reklamacjami złożonymi za pośrednictwem innych kanałów, takich jak poczta, skrzynki pocztowe, inny adres e-mail lub komunikatory internetowe itp., które mogą nie zostać odebrane lub na które mogą zostać udzielone odpowiedzi.

Informacje wymagane zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. (Ustawa o prawie autorskim w tysiącleciu cyfrowym, Tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 512(c)(2) i/lub innymi odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i poprzednimi zasadami:

A. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

B. Opis dzieła lub materiału, co do którego istnieje domniemanie naruszenia, oraz miejsca na stronie, gdzie znajduje się materiał, co do którego istnieje domniemanie naruszenia (adres URL produktu(ów));

C. Informacje takie jak adres, numer telefonu i adres e-maila możliwiające nam skontaktowanie się z użytkownikiem, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone;

D. Oświadczenie użytkownika, że działając w dobrej wierze jest przekonany, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innego prawa własności, jego przedstawiciela lub przez prawo;

E. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które zdaniem użytkownika zostały naruszone przez Serwis (np. „Prawa autorskie XYZ”, „znak towarowy ABC, Nr rejestracyjny 123456, wpisano do rejestru w dniu 1/1/04”itp. W przypadku naruszenia praw autorskich proszę podać numer rejestracji praw autorskich lub link do platformy, na której została opublikowana po raz pierwszy, adres URL dzieła/obrazu naruszającego prawo i/lub inne informacje potwierdzające, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do ich używania); oraz

F. Oświadczenie użytkownika, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub posiada upoważnienie do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

PRZEDSTAWICIEL DS. PRAW AUTORSKICH

Wyznaczone imię i nazwisko przedstawiciela:【Urzędnik ds. prawnych SURIGUGA】

Adres pocztowy: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Kod pocztowy: 533941

Numer telefonu: +65 63059667

E-mail: ipip@lightinthebox.com

*(Ten adres e-mail służy do zgłaszania naruszeń praw własności intelektualnej. W przypadku skarg klientów prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta)